تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر
1. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111833.1244

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین معضلات شهری، شکل‌گیری و تمرکز پدیدة فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می‌رود. هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر ...  بیشتر
تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)
2. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.105094.1091

چکیده
  فرم شهر، ظرفی است که فعالیت‌های شهری در آن به وقوع می پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد؛ از‌جمله عملکرد‌های مهم آن میزان دسترسی است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش رابطه ...  بیشتر