نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های امیرکبیر، جنت، ابریشم، مطهری)
1. نقش سازمان دهی محیط در تعامل اجتماعی ساکنان مجموعه های مسکونی شیراز (مجتمع های امیرکبیر، جنت، ابریشم، مطهری)

ملیحه تقی پور؛ حسین سلطانزاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21648

چکیده
  با توجه به رویکرد روزافزون زندگی در مجتمع‌های مسکونی، لزوم توجه به طراحی و تصمیم‌گیری دربارة این فضاها جدّی به نظر می‌رسد. به‌ علاوه یکی از مشکلاتی که در جوامع امروزی مشاهده می‌شود میزان و شیوة تعامل ...  بیشتر