تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره
1. تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره

حجت شیخی؛ سحر منصوری؛ داود نصراللهی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81129

چکیده
  کی از موضوعات بررسی در شهرهای امروزی دستیابی به توسعة پایدار است. از راهکارهای رسیدن به توسعة پایدار، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و امکانات و خدمات موجود در شهر است. هدف این مقاله تعیین میزان ...  بیشتر