تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)
1. تبیین نقش شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی (مطالعة موردی: دهستان‌های بخش کلباد شهرستان گلوگاه)

حسین نظم فر؛ فاطمه محمدی؛ محبوبه یزدان پناه

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81248.0

چکیده
  بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و نقش مشارکت مردم در توسعة روستایی، یکی از موضوعات مهم در حوزة مدیریت روستایی است. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی در دهستان‌های ...  بیشتر