نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب
1. نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111426.1236

چکیده
  طرح‌مسأله: تهیه و اجرای طرح هادی از مهم‌ترین راهبردهای توسعة روستایی است. این طرح‌ با طیف گسترده‌ای از اقدامات، جایگاه ویژه‌ای در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ...  بیشتر
واکاوی مشکلات توسعۀ کالبدی - فیزیکی در روستاهای کوهستانی (منطقۀ مطالعه: شهرستان کامیاران)
2. واکاوی مشکلات توسعۀ کالبدی - فیزیکی در روستاهای کوهستانی (منطقۀ مطالعه: شهرستان کامیاران)

صادق اصغری لفمجانی؛ جسیم فرهمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21631

چکیده
  شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژی حاکم بر مناطق کوهستانی، محدودیت‌های خاصی برای توسعة کالبدی - فیزیکی روستاها ایجاد می‌کند که توجه به این شرایط در مدیریت و توسعة روستایی الزامی است. بر اساس این، هدف این ...  بیشتر