الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز
1. الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 117-132

چکیده
   گسترش شهرنشینی ، استفاده روز افزون از اتومبیل شخصی و محدودیت توسعه شکبه های ارتباطی برمشکل ازدحام ترافیکی بویژه در شهرهای بزرگ کشور افزوده است. از تبعات چنین وضعیتی، حوادث زیاد رانندگی و خسارت های ...  بیشتر