ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز

جبار علیزاده اصل؛ شراره سعیدپور؛ امامعلی عاشری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21629

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات مهم شهرها مکان‌یابی نامطلوب پارک‌های شهری است. توجه به این موضوع بر نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری تأثیر می‌گذارد. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری ...  بیشتر
سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)
2. سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهرهای میانی (نمونه مورد مطالعه: شهر یاسوج)

اصغر ضرابی؛ علی اکبر رزم پوری؛ جبار علیزاده اصل؛ محمد نوری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 15-36

چکیده
  شناخت، اندازه‌گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده محققان، برنامه ریزان و دولت‌ها در چند دهه اخیر بوده است. این عرصه علمی و تحقیقاتی مورد توجه تعداد زیادی از رشته‌های علمی، از جمله جامعه شناسی، روان ...  بیشتر