بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی عملکرد آن
1. بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی عملکرد آن

جهانگیر حیدری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 115-134

چکیده
  اهداف اصلی مقاله حاضر بررسی ضرورت ایجاد شهر جدید عالیشهر و ارزیابی میزان عملکرد آن، به طور خاص، در جذب سرریز جمعیتی شهر بوشهر و بررسی میزان رضایتمندی خانوارهای ساکن این شهر جدید می­باشد. این پژوهش، ...  بیشتر