بررسی راهبردها و الزامات در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل SWOT(*)
1. بررسی راهبردها و الزامات در الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان با استفاده از مدل SWOT(*)

مهدی ابراهیمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 87-106

چکیده
  توسعه و گسترش شهری به شکل‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. یکی از رایج ترین شیوه‌ها در گسترش شهری، افزایش محدوده‌های شهری از طریق الحاق یک شهر به شهر دیگر است. در فرایند الحاق یک یا چند عنصر سکونتی یا فعالیتی ...  بیشتر