ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان
1. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 59-76

چکیده
  شهر گرگان دارای موقعیت ممتاز از لحاظ سابقه تاریخی، فرهنگی، موقع جغرافیایی و دسترسی‌ها می‌باشد، با این حال عمده جاذبه های گردشگری شهر ناشناخته مانده است، بدیهی است که بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های ...  بیشتر