ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج
1. ارزیابی تاثیرعوامل ژئومورفولوژی در توسعه شهر نشینی شهر سنندج

مژگان انتظاری نجف آبادی؛ فاطمه یوسفی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 77-94

چکیده
  در کشور ما ایران نیز اکثر شهرها بر روی اشکال تراکمی ناشی از فعالیت آب مانند مخروطه افکنه ها دشت ها و دلتاها واقع شده اند و تا کنون مطالعات زیادی در مورد عوامل ژئومورفولوژی تهدید کننده و پتانسیل توسعه آنها ...  بیشتر