امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول
1. امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.101284.1011

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان‌ها به دلیل افزایش بی‌رویة وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به‌شدت زیر سلطة ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل ...  بیشتر