تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی
1. تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 25-40

چکیده
  شناخت و بررسی امکانات و توانایی‌ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند‏ برنامه ریزی و توسعه کشاورزی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی کشاورزی شهرستان‌های ...  بیشتر