تحلیل نابرابری فضایی توسعة روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه
1. تحلیل نابرابری فضایی توسعة روستایی در شهرستان صحنه، استان کرمانشاه

سید اسکندر صیدایی؛ هادی الفتی علی آبادی؛ علیرضا غلامی؛ مهرداد کرمی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.80939.0

چکیده
  نیل به عدالت و تعادل در نظام سکونتگاه‌های روستایی کشور مستلزم بررسی و شناخت منابع و امکانات این سکونتگاه‌ها است. تحلیل فضایی توسعه، نابرابری و میزان محرومیت نواحی مختلف و اولویت اقدامات را برای ارتقای ...  بیشتر