تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان
1. تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 49-62

چکیده
  آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای، استفاده از شاخص‌های مسکن است. این شاخص‌ها که نشان‌دهنده وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است راهنمایی مؤثر برای بهبود برنامه‌ریزی مسکن ...  بیشتر