ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در توسعه اقتصاد نواحی روستایی از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی: دهیاری دهبکری شهرستان بم)
1. ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در توسعه اقتصاد نواحی روستایی از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی: دهیاری دهبکری شهرستان بم)

حمید برقی؛ یوسف قنبری؛ علی افشاری پور

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 87-104

چکیده
  مدیریت روستایی به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه در جوامع روستایی در ایران بر عهده نهاد دهیاری‌ها قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد دهیاری‌ها به عنوان نهاد مسئول مدیریت روستاها در توسعه اقتصادی ...  بیشتر
سنجش توزیع فضایی مولفه‌های صنعتی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه
2. سنجش توزیع فضایی مولفه‌های صنعتی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ احمد حجاریان

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 17-36

چکیده
  تحلیل و مقایسه سطح برخورداری از امکانات یکی از مهمترین عوامل برای شناخت درجه توسعه یافتگی شاخص‌های مختلف می‌باشد. در اثر برنامه ریزی نامطلوب و متمرکز گذشته کیفیت توسعه و زیر ساخت‌های آن در روند توسعه ...  بیشتر