نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)
1. نقش الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی - شهری (مطالعة موردی: شهرستان شهرضا)

مجید جوهری؛ سیداسکندر صیدائی؛ سید هدایت اله نوری؛ احمد تقدیسی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21823

چکیده
  چکیده تقویت پیوندهای روستایی - شهری مستلزم داشتن روش و الگوی مناسبی از توسعه و توسعة منطقه‌ای است. هر کشوری به دنبال الگوی مطلوب و بومی توسعه است که با فرهنگ بومی، مبانی اعتقادی و شرایط اجتماعی، اقتصادی، ...  بیشتر
بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی
2. بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی

احمد تقدیسی؛ سمیه گودرزی؛ حسن بیک محمدی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 83-100

چکیده
  هدف کلی تحقیق " بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی"بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان ...  بیشتر