تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور
1. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 101-116

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان‌های کشور از نظر شاخص‌های مورد مطالعه است باشد در این پژوهش ضمن بررسی شاخص‌ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه ...  بیشتر