نویسنده = حسین غضنفرپور
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق 9گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 63-82

علی اصغر عبدالهی؛ حسین غضنفرپور؛ زهره رضایی