ارزیابی فضایی هسته‌های فرعی پیشنهادی طرح جامع جدید شهر تبریز برای تبدیل به مراکز توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)
1. ارزیابی فضایی هسته‌های فرعی پیشنهادی طرح جامع جدید شهر تبریز برای تبدیل به مراکز توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)

ابوالفضل قنبری؛ محمد علی سالکی ملکی؛ معصومه قاسمی خویی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.112511.1273

چکیده
  طرح مسأله: انتقادات واردشده به مدرنیسم در شهرسازی به پدیدآمدن رویکردهای مبتنی بر پست‌مدرنیسم و پیرو آن رویکردهای زیست‌محیطی و توسعة پایدار شهری منجر شد. توسعة حمل‌ونقل‌محور (TOD)، یکی از مصادیق توسعة ...  بیشتر
بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی
2. بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی

ابوالفضل قنبری؛ جعفر تقی اقدم قره تپه

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی ارتباط اشتغال و اندازه شهرهای استان آذربایجان شرقی و تأثیر جمعیت شهرهای استان آدربایجان شرقی بر بخش‌های اشتغال در سال 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان ...  بیشتر