تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو
1. تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو

احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی؛ سیامک پیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 121-140

چکیده
  آدمی از دیر باز میل به کوچ کردن و از جایی به جایی رفتن داشته و دارد، از این مقوله تحت عنوان توریسم یا گردشگری نام برده شده است. توریسم که واژه ای فرانسوی است، صنعتی است در خدمت توریست‌ها به عنوان افرادی ...  بیشتر