بررسی میزان مشارکت زنان روستایی درتوسعه روستایی(نمونه موردی :دهستان امام زاده جعفر- استان کهگیلویه وبویراحمد)
1. بررسی میزان مشارکت زنان روستایی درتوسعه روستایی(نمونه موردی :دهستان امام زاده جعفر- استان کهگیلویه وبویراحمد)

علی حیدری

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 143-156

چکیده
  در جهان امروز مشارکت هر چه بیشتر مردم در تمام زمینه های اجتماعی از ویژگی های عمده جامعه مدنی و توسعه یافتگی یک کشور شناخته می شود. درسطح جهان بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه می ...  بیشتر