توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی
1. توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی

کرامت الله زیاری؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 75-92

چکیده
  این مقاله نابرابریهای درون شهری را در سطح نواحی شهر تهران براساس شاخص های کیفیت مسکن مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های حاصل از سرشماری، رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی برای بررسی خود ...  بیشتر
بررسی درجه توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی
2. بررسی درجه توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی

کرامت الله زیاری؛ اکبر محمدی؛ خلیل عطار

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
  بررسی و تحلیل جایگاه نواحی از لحاظ توسعه بعنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی دارای اهمیت بسزایی است؛ چرا که تنها با تعیین وضعیت کمی و کیفی شاخص‌های گوناگون در وضع موجود بر پایه قابلیت‌های بنیادین ...  بیشتر