تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز
1. تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

جمال محمدی؛ میثم رضایی

دوره 1، شماره 4 ، بهار 1391، ، صفحه 111-132

چکیده
  در دهه اخیر با توجه به روند رو به رشد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن سیاست تغییر سوخت مصرفی به گاز طبیعی فشرده، در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است و ایجاد زیر ساخت‌های لازم ...  بیشتر