واکاوی قابلیت‌های رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا (نمونة موردی شهر تبریز)
1. واکاوی قابلیت‌های رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا (نمونة موردی شهر تبریز)

اصغر مولائی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 109-138

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.116940.1381

چکیده
  طرح مسئله: حیات اقتصادی هر شهر و منطقه‌ای با مفهوم رقابت‌پذیری پایدار معطوف به هویت و زمینه‌های هویتی آن شهرها و مناطق سنجیده می‌شود. بی‌توجهی به این زمینه‌ها به‌مثابة ظرفیت‌های بومی، پایداری حیات ...  بیشتر