بررسی محدودیت فضایی اراضی مسکونی در شهر قشم و برنامه‌ریزی‌های آتی جهت تامین آن
1. بررسی محدودیت فضایی اراضی مسکونی در شهر قشم و برنامه‌ریزی‌های آتی جهت تامین آن

حمیدرضا عامری سیاهویی؛ ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوندزاده

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 61-80

چکیده
  دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر ...  بیشتر