بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، (مطالعه موردی؛ شهر کرمانشاه)
1. بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، (مطالعه موردی؛ شهر کرمانشاه)

علی موحد؛ سعید امانپور؛ کاوه نادری

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  یکی از مهمترین مقصدهایی که روندهای گردشگری جهان را در دهه­های گذشته تحت تاثیر قرار داده، مراکز شهری است. جهانگردی امروزه در مقیاس جهانی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. بنحوی که اکثر کشورها ...  بیشتر