تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود
1. تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 49-66

چکیده
  بحث کاربری اراضی شهری به معنای استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیت‌ها و عملکرد‌های مختلف شهری، همواره از بحث‌های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است. الگوی بهینه زیست در جوامع شهری، ...  بیشتر