تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در محله‌های پیرامونی شهر زاهدان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور
1. تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در محله‌های پیرامونی شهر زاهدان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.21650

چکیده
  یکی از بررسی‌های مهم برنامه‌ریزان شهری، شناخت سطح کیفیت زندگی در مقیاس محله‌های شهری و چگونگی نابرابری بین آنهاست. امروزه توزیع عادلانه شاخص‌های کیفیت زندگی شامل کیفیت مسکن، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، ...  بیشتر
راهکار مدیریت بحران کاربری‌ها با تأکید بر کاربری‌های حساس شهری (مکان پژوهش: شهر یاسوج)
2. راهکار مدیریت بحران کاربری‌ها با تأکید بر کاربری‌های حساس شهری (مکان پژوهش: شهر یاسوج)

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ حسین حسینی خواه

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21636

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی آسیب‌پذیری کاربری‌های حساس شهر یاسوج هنگام وقوع مخاطرات است. روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی و نوع تحقیق، توصیفی ـ کاربردی و بر مشخصات کمّی و کیفی کاربری‌های حساس شهر یاسوج ...  بیشتر
تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان
3. تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 49-62

چکیده
  آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای، استفاده از شاخص‌های مسکن است. این شاخص‌ها که نشان‌دهنده وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است راهنمایی مؤثر برای بهبود برنامه‌ریزی مسکن ...  بیشتر
تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور
4. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 101-116

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان‌های کشور از نظر شاخص‌های مورد مطالعه است باشد در این پژوهش ضمن بررسی شاخص‌ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه ...  بیشتر
تحلیلی بر کاربری اراضی C.B.D در کلانشهرهای ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نمونۀ موردی: منطقه هشت شهر تبریز
5. تحلیلی بر کاربری اراضی C.B.D در کلانشهرهای ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نمونۀ موردی: منطقه هشت شهر تبریز

اصغر ضرابی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ جابر علی زاده

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 81-104

چکیده
  دسترسی عادلانه به کاربری‌های شهری و استفاده بهینه از کاربری‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی- ...  بیشتر