تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد
1. تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد

کبریا صداقت رستمی؛ گیتی اعتماد؛ رسول بیدرام؛ جعفر ملاذ

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 103-120

چکیده
  سیستم پویـای شهر پیوسته در حـال تغییر و تحول است و در این میـان، با گـذشت زمان مشکلاتی مانند فقـر، بـی‌سازمانی، آلودگی‌های محیطی و‌... چهره برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بویی متفاوت از گذشته که ...  بیشتر