کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان
1. کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 37-58

چکیده
  گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راههای توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علیرغم شرایط جغرافیایی و ...  بیشتر
توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان
2. توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 109-132

چکیده
  گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان با وجود شرایط جغرافیایی و تاریخی ...  بیشتر