تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد
1. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد

مهری اذانی؛ مجتبی حاتمی؛ حسین حاتمی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 81-102

چکیده
  تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می‌شود. کیفیت مشارکت شهروندان در امور جامعه، از شاخص‌های اساسی توسعه یافتگی و از الزامات ...  بیشتر