برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - داور - داوران