برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - سفارش نسخه چاپی مجله