برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - فرایند پذیرش مقالات