برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - بانک ها و نمایه نامه ها