برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - واژه نامه اختصاصی