اعضای هیات تحریریه

سردبیر

یوسف قنبری

دانشیار دانشگاه اصفهان

ghanbari@geo.ui.ac.ir
ghanbarigeo.ui.ac.ir
03137933150

دبیر تخصصی

اصغر نوروزی

دانشگاه پیام نور

norouzi_1386@yahoo.com
norouzi.asghazs.isfpnu.ac.ir

کارشناس نشریه

لیلا گرجی

دانشگاه اصفهان

spplres.ui.ac.ir
03137933195

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا وارثی

برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/h.varesi
h.varesigeo.ui.ac.ir

اسکندر صیدایی

برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/s.seidiy
s.seidiygeo.ui.ac.ir

مسعود تقوایی

برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/m.taghvaei
m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

اصغر ضرابی

برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان

a.zahrabigeo.ui.ac.ir

حجت اله یزدان پناه

دانشگاه اصفهان

hojjatyyahoo.com

حسین عساکره

اقلیم شناسی دانشگاه زنجان

asakerehznu.ac.ir

علی اکبر عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

anabestanium.ac.ir

ابراهیم مقیمی

دانشگاه تهران

emoghimiut.ac.ir

مجتبی قدیری معصوم

دانشگاه تهران

mghadiriut.ac.ir