برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) (SPPL) - اهداف و چشم انداز