دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1397 
5. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

صفحه 65-82

10.22108/sppl.2018.110113.1179

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان


6. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار