دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1395