دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1393 
7. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

صفحه 129-152

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی