دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1392 
9. الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

صفحه 117-132

کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی