دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

3. بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی

صفحه 1-22

ابوالفضل قنبری؛ جعفر تقی اقدم قره تپه