دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1391 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

صفحه 1-26

محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی


2. نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

صفحه 27-48

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی


3. تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

صفحه 49-66

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری