نویسنده = ابراهیم زاده دستجردی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.119893.1439

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی