نویسنده = رضازاده، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-106

10.22108/sppl.2017.105094.1091

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده