نویسنده = اسکندری ثانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه‌های رقابت‌پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-84

10.22108/sppl.2017.106274.1111

حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه اکبری