نویسنده = روستا، محمدامین
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-14

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد حجی پور؛ محمدامین روستا