نویسنده = سلیمانی تبار، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 121-144

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه